Privātuma politika

Par uzņēmumu

SIA “BAI Latvia”, reģistrācijas numurs 40203198215, juridiskā adrese Ganību dambis 19, Rīga, LV-1005, biroja adrese Ganību dambis 19, Rīga, LV-1005, e-pasts [email protected], tālr. +371 200 880 88.

SIA “BAI Latvia” nodarbojas ar lietotu automašīnu uzpirkšanu un pārdošanu.

Ar līzinga kompānijām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, SIA “BAI Latvia” piedāvā līzinga darījumu noformēšanu.

SIA “BAI Latvia” reģistrācijas numurs 40203198215, juridiskā adrese Ganību dambis 19, Rīga, LV-1005 ir

 • Personas datu apstrādes PĀRZINIS attiecībā uz Datu subjekta personas datiem.
 • Personas datu APSTRĀDĀTĀJS attiecībā uz sadarbību ar līzinga kompānijām, kur SIA “BAI Latvia” darbojas kā līzinga kompāniju sadarbības partneris.

SIA “BAI Latvia” kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos [email protected]. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt, ievērojot šo noteikumu 19.punktu.

Kas ir personu dati un kas tiek apstrādāts?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.

Lai SIA “BAI Latvia” spētu sniegt Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, SIA “BAI Latvia” ievāc un apstrādā nepieciešamo personas datu apjomu, piemēram, (uzskaitījums nav izsmeļošs) vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu, naudas izcelsmes avotu u.c.

Privātuma politikas piemērošana

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 1. fiziskajā personām
 • klientiem, tai skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem klientiem;
 • trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA “BAI Latvia” jebkādu informāciju, tai skaitā, bet neaprobežojoties, kontaktpersonas, maksātāji u.c.;
 1. SIA “BAI Latvia” tirdzniecības vietu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tai skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 2. SIA “BAI Latvia” uzturētās tīmekļa vietnes https://rixcar.lv apmeklējumiem;
 3. personām, kuras telefoniski sazinās ar SIA “BAI Latvia”;

Lai nodrošinātu personas datu subjektu privātumu un datu aizsardzību, SIA “BAI Latvia” ievēro personas datu subjektu tiesības uz personu datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – fizisko personu datu aizsardzības likums; Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādās sistēmās vai papīra formās tās tiek apstrādātas un neatkarīgi no tā kādā formā un/vai veidā SIA “BAI Latvia” saņem personas datus, piemēram:

 • SIA “BAI Latvia” tīmekļa vietnē https://rixcar.lv
 • e-pastā
 • telefoniski
 • papīra formā.

SIA “BAI Latvia” ievāc un apstrādā personas datus sekojošiem mērķiem:

 • pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai;
 • sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;
 • personas identifikācijas veikšanai;
 • nodrošinātu līzinga pakalpojumus. Šajā gadījumā personas datus SIA “BAI Latvia” apstrādā attiecīgās līzinga sabiedrības vārdā, un šo apstrādi veic saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un atbilstoši personas datu pārziņa (līzinga sabiedrības) norādījumiem;
 • administrētu maksājumus, nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;
 • garantijas saistību izpildei;
 • lai atbildētu uz valsts pārvaldes iestāžu un operatīvās darbības subjektu pieprasījumu. Pēc pieprasījuma saņemšanas SIA “BAI Latvia” sniedz informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • statistikas un uzņēmuma analīzei;
 • tīmekļa vietnes https://rixcar.lv uzturēšanai un attīstībai;

Personas datu aizsardzība un nodošana

SIA “BAI Latvia” personas datus aizsargā izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. SIA “BAI Latvia” pastāvīgi atjauno drošības pasākumus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

SIA “BAI Latvia” personas datus aizsargā izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. SIA “BAI Latvia” pastāvīgi atjauno drošības pasākumus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

SIA “BAI Latvia” Datu subjekta dati var tikt nodoti sekojošām līzinga kompānijām:

Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, komerciālo paziņojumu sūtīšanai u.c.), Datu subjekta personas dati var tikt nodoti SIA “BAI Latvia” sadarbības partneriem – apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo apstrādi SIA “BAI Latvia” uzdevumā.

SIA “BAI Latvia” nesūta personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas). 

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “BAI Latvia” personas datus uzglabā līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, tad personas dati tiks apstrādāti, kamēr Datu subjekta piekrišana ir spēkā un piekrišana nav atsaukta vai ciktāl normatīvie akti nosaka SIA “BAI Latvia” pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt personas datus.

Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Datu subjektam ir tiesības:

 • saņemt informāciju saistībā ar savu personas datu apstrādi;
 • pieprasīt SIA “BAI Latvia” piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt SIA “BAI Latvia” savu personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “BAI Latvia” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

 • iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “BAI Latvia” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “BAI Latvia” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

 • uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
 • nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas Datu subjektam rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Datu subjektu ievērojami ietekmē;
 • jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Datu subjekta personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā;
 • Jebkurā laikā atteiktie no komerciālo paziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu [email protected];
 • tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv). Atrašanās vieta Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālruņa numurs +371 67223131, e-pasta adrese [email protected].

Par savu tiesību īstenošanu Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu:

 • rakstveida formā SIA “BAI Latvia” birojā Ganību dambis 19, Rīga, LV-1005, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta sūtījuma veidā [email protected], pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “BAI Latvia” pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “BAI Latvia” atbildi nosūta ievērojot Datu subjekta pieprasījumā norādīto atbildes saņemšanas veidu:

 • pa pastu uz pieprasījumā norādīto kontaktadresi vai
 • elektroniskā pasta veidā uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi

SIA “BAI Latvia” ir tiesīga bez brīdinājuma mainīt šos noteikums, lai šie noteikumi atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Copyright © 2023. Visas tiesības aizsargātas.